Betingelser

1. GENERELLE BETINGELSER

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt finder nedenstående regler og den til enhver tid gældende prisliste anvendelse for ethvert lejemål, som aftales med Badmobil.nu/ Kless.

Den, der rekvirerer ydelsen, betegnes i det følgende som lejer og Badmobil.nu/ Kless som udlejer.

2. LEJEMÅLETS VARIGHED

Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag det lejede forlader udlejers plads og til og med den dag, det lejede bliver afmeldt til afhentning af udlejer, eller samme dag lejer afleverer det lejede på udlejers plads.

Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej.

Minimums lejeperioden er en weekend (5 dage)

Ved leje under en måneds varighed – tælles weekend leje (5 dage) + antal dage af dage derefter af 100,- pr dag.

Leje udover en måned, betales med månedsleje, og enkelt dage derover betales med 65,- ex. moms pr dag. (type 1 vogn, 65 ex. moms. type 2, 75,- ex. moms. type 3, 90,- ex. moms)

Forsikring afregnes pr dag.

4. Lejers misligholdelsesbeføjelser

I tilfælde af mangler ved det lejede, er lejer forpligtet til straks at reklamere over for udlejer og er alene berettiget til at kræve disse afhjulpet af udlejer, idet øvrige misligholdelsesbeføjelser ikke kan gøres gældende. Afhjælpning udføres så vidt det er muligt inden for rimelig tid og uden væsentlig ulempe for lejer, medmindre afhjælpning påfører udlejer uforholdsmæssige omkostninger.

Lejer må ikke lade mangler ved det lejede afhjælpe ved egne folk eller tredjemand.

Lejer hæfter fuldt ud for skader forvoldt som følge af lejers grove uagtsomhed, forsæt eller misligholdelse af forpligtelser i henhold til disse betingelser.

Udlejer er ikke ansvarlig for tab opstået som følge af force majeure og andre udefrakommende og påregnelige hændelser, herunder brand, vejrlig, strejker mv.

5. Lejers forpligtelser og ansvar

Lejer bærer enhver risiko og ethvert ansvar for det lejede i lejeperioden, herunder for skader på det lejede og skader forvoldt af det lejede på lejers og tredjemands person eller ting.

I tilfælde af totalskade af det lejede er lejer erstatningspligtig med den genanskaffelsespris, som fremgår af lejeaftalen. Er der ikke angivet genanskaffelsespris, er lejer erstatningspligtig med et beløb svarende til nyværdien af det lejede, dvs. uden fradrag for værdiforringelse pga. alder, brug mv.
Lejer bærer ansvaret for, at det lejede er placeret og anvendes i overensstemmelse med gældende myndighedskrav, herunder love, bygningsreglementer og andre forskrifter, samt privatretlige forhold.
Lejer sørger for og afholder udgifter til anmeldelser til myndigheder, godkendelser m.m.

Lejer har det fulde ansvar for, at samtlige installationer der skal tilsluttes det lejede, har de rette dimensioner og er ført frem til aftalte tilslutningssteder.

Lejer er i lejeperioden forpligtet til at foretage driftsmæssig vedligeholdelse samt kontrol af det lejede, herunder renholdelse af alt både ud- og indvendigt.

Det lejede tilbageleveres rengjort og i øvrigt i samme stand som ved leveringen. Sker dette ikke, vil omkostning dertil blive afholdt for lejers regning. Efter det lejede er modtaget hos udlejer, finder eftersyn sted. Det påhviler lejer i lejeperioden at sikre, at udlejers identifikationsmærker er intakte og ikke fjernes.

Udlejer har til enhver tid ret – men ikke pligt – til at besigtige det lejede og lejer er i den forbindelse forpligtet til at sikre udlejer adgang.

Det lejede må ikke forandres, flyttes til anden plads/adresse end den anførte i lejekontrakten, fremlejes eller udlånes til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra udlejer.

6. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er netto kontant – med mindre der er indgået særskilt aftale med udlejer.

I tilfælde af for sen betaling beregner udlejer morarente pr. påbegyndt i henhold til renteloven.

Udlejer beregner endvidere rykkergebyr, som p.t. udgør kr. 100,00 pr. fremsendt rykker samt eventuelt kompensationsbeløb i henhold til gældende lovgivning.

Efter eventuelt varsel om overdragelse til retslig inkasso, overdrages sagen i sin helhed til TCMS Transcom med omkostninger samt renter i henhold til gældende lovgivning.

Udlejer benytter den af lejer oplyste e-mail til fakturering og eventuelle rykkerskrivelser – med mindre andet er særskilt aftalt skriftligt.

Eventuelle uoverensstemmelser / tvister mellem lejer og udlejer – eller eventuelle modkrav fra lejeres side berettiger ikke lejer, at undlade betaling af fakturerede beløb.

Rabatter af enhver art er kun gældende ved rettidig betaling – efter forfaldsdag opkræves den afgivne rabat.

Hvis betalingsbetingelserne misligholdes, forbeholder udlejer sig ret til afhentning af materiel for lejers regning.